1 Definities.

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

POWDERBOX”: en / of haar verbonden ondernemingen of handelsnamen.

“Opdrachtgever”: Degene aan wie POWDERBOX zaken verkoopt en / of levert en / of voor wie POWDERBOX diensten verricht.

“Overeenkomst(en)”: Alle overeenkomsten tussen POWDERBOX en Opdrachtgever betreffende de aankoop van zaken en / of het afnemen van diensten door de opdrachtgever van POWDERBOX, alsmede iedere andere opdracht die opdrachtgever aan POWDERBOX verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.

“Onderhoudsovereenkomst”: Alle Overeenkomsten tussen POWDERBOX en Opdrachtgever betreffende onderhoud, reparatie, aanvullen en / of de in verband daarmee te verlenen diensten van door POWDERBOX aan Opdrachtgever verkochte en / of geleverde zaken.

“Algemene voorwaarden”: De onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden.

2 Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van POWDERBOX, de Overeenkomst, en alle overige (rechts)handelingen tussen POWDERBOX en Opdrachtgever.

2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijking en / of aanvulling van deze Algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van deze Algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van deze Overeenkomst.

2.5 In afwijking van artikel 2.3 is POWDERBOX te allen tijde gerechtigd om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De wijzigingen en / of aanvullingen binden Opdrachtgever vanaf het moment dat de wijzigingen en / of aanvullingen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt.

 3 Aanbod / Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle (prijs) aanbiedingen van POWDERBOX zijn steeds vrijblijvend, kunnen door haar te allen tijde worden herroepen of gewijzigd en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.2 Overeenkomsten komen pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van een order of opdracht door POWDERBOX, dan wel als met de uitvoering daarvan door POWDERBOX is begonnen.

3.3 Het staat POWDERBOX vrij om vervolgopdrachten van Opdrachtgever te allen tijde te weigeren, zonder dat Opdrachtgever in verband daarmee enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden jegens POWDERBOX.

3.4 Getoonde zaken alsmede prijzen en omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van POWDERBOX zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding, hiervan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

4 Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijke anders is overeengekomen zijn prijzen exclusief BTW en eventuele kosten, zoals overheidsheffingen, verzendkosten en distributietoeslag, transportkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. POWDERBOX is gerechtigd om de kosten die verbonden zijn aan installatie en demontage van zaken, aan verpakking van zaken, aan het aanpassen dan wel vervaardigen van een zaak door POWDERBOX in opdracht van Opdrachtgever en aan opstart- en ontwerpkosten die aangaande afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 Alle door POWDERBOX opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van het aanbod bekende materiaal-,energie-, en distributiekosten en overige prijsbepalende factoren.

4.3 POWDERBOX is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van de BTW of andere overheidsheffingen, zal steeds automatisch worden doorberekend.

 4.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen af magazijn.

4.5 POWDERBOX behoudt zich het recht voor om de prijzen die in brochures, promotiemateriaal, de website en/ of in de bevestingsmail van POWDERBOX zijn vermeld in het geval van vergissingen, waaronder druk- en typefouten, of omissies te corrigeren, POWDERBOX is niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever voortvloeiende uit dergelijke vergissingen of omissies.

4.6 Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal POWDERBOX zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van POWDERBOX

4.7 De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussenpartijen overeengekomen tijdstippen.

4.8 Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever dienen plaats te vinden buiten de in 4.7 van dit artikel genoemde werkdagen, is de gebruiker gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.

5 Betaling

5.1 Volledige betaling door Opdrachtgever van alle facturen van POWDERBOX zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

5.2 POWDERBOX heeft het recht om de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen. POWDERBOX is te allen tijde gerechtigd voor iedere (deel)levering van zaken en /of diensten gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen.

5.3 Indien de Opdrachtgever de juistheid van een factuur van POWDERBOX betwist, dient de Opdrachtgever dat schriftelijk en onder opgave van redenen binnen veertien(14) dagen na factuurdatum aan POWDERBOX te melden.

5.4 In geval van niet tijdige betaling, is Opdrachtgever in afwijking van artikel 6.1 van rechtswege in verzuim en is hij met ingang van de factuurdatum over het nog openstaande factuurbedrag van de wettelijke handelsrente   (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en dus in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij POWDERBOX op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

5.5 Opdrachtgever is gehouden alle (buiten) gerechtelijke kosten te voldoen die POWDERBOX heeft moeten maken in verband met het feit dat Opdrachtgever in gebreke is gebleven tijdig en behoorlijk zijn verplichtingen na te komen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse orde van Advocaten en bedragen minimaal €100,–

5.6 Opdrachtgever verleent op eerste verzoek van POWDERBOX zekerheid, al dan niet aanvullend, voor nakoming van zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen. POWDERBOX is bevoegd naar haar keuze te bepalen welke vorm van zekerheid door Opdrachtgever verstrekt dient te worden. Indien de Opdrachtgever weigert de verlangde betalingen als bedoeld in artikel 5.1 te doen en/of (aanvullende) zekerheid ten genoegen van POWDERBOX te verstrekken, is POWDERBOX gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

5.7 Betalingen van Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.

5.8Opdrachtgever is niet bevoegd zijn schuld aan POWDERBOX te verrekenen met een vordering die hij op POWDERBOX heeft.

5.9 Ter zake van geleverde zaken of verrichte diensten komt Opdrachtgever geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe.

6 Uitvoering(stermijn) van de Overeenkomst / Installatie van zaken

6.1 Een overeengekomen dan wel opgegeven termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn. Enkele overschrijding van een termijn levert daarom geen verzuim op aan de zijde van POWDERBOX en kan derhalve niet leiden tot enige schadeverplichting aan de zijnde van POWDERBOX. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van een termijn niet worden ontbonden, tenzij POWDERBOX de Overeenkomst niet uitvoert binnen een na afloop van een termijn schriftelijk door de Opdrachtgever aangezegde redelijke termijn. Een redelijke termijn als bedoeld in de vorige zin bedraagt ten minste een (1) maand.

6.2 Indien POWDERBOX in opdracht van Opdrachtgever zorgdraagt voor de installatie van een zaak, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat POWDERBOX de overeengekomen werkzaamheden direct kan aanvangen. Zo nodig dient Opdrachtgever POWDERBOX vrije toegang te verlenen tot de bedrijfsruimte(n) die POWDERBOX daartoe moet betreden.

6.3 Bij installatie van een zaak zal POWDERBOX  alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen die zij in de aangegeven omstandigheden redelijkerwijs in acht behoort te nemen. POWDERBOX is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij installatie of demontage van een zaak zoals wanden, vloeren en dergelijke, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van POWDERBOX .

6.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle aanwijzingen die door of namens POWDERBOX zijn gegeven en die verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst worden opgevolgd.

6.5 Indien de Opdrachtgever middelen en producten die in of in verband met een zaak gebruikt dienen te worden niet bij POWDERBOX heeft afgenomen is POWDERBOX niet aansprakelijk voor enige schade die daarvan het gevolg is.

6.6 De locatie van de Opdrachtgever dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

6.7 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat POWDERBOX tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken gereedschappen, machines en hulpmiddelen.

7 Aflevering / Overgang van Risico

7.1 Wat betreft aantallen te leveren, aanvullen, onderhouden of repareren dan wel geleverde, aangevulde onderhouden of gerepareerde zaken, zijn de door POWDERBOX geregistreerde aantallen bindend.

7.2 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of vanwege POWDERBOX gebruikte, verspreide of ter beschikking gestelde reclame-uitingen

7.3 Op Opdrachtgever rust een afnameplicht

7.4 Als moment van aflevering geldt het op transport stellen van de zaken op behoeve van

Opdrachtgever, alle risico`s ter zake van door POWDERBOX af te leveren zaken, waaronder het op transport stellen en vervoeren van de zaken, gaan over op Opdrachtgever op het moment van aflevering als bedoeld in dit artikel.

7.5 De zaken worden geleverd op basis van de gegevens zoals deze in de overeenkomst, orderbevestiging of bevestigingsmail zijn vermeld. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze gegevens, zoals zijn naam, adres contactpersoon en dergelijke juist zijn. In geval van een wijziging in deze gegevens zal Opdrachtgever POWDERBOX daarvan onverwijld schriftelijk informeren.

7.6 In geval Opdrachtgever zaken die conform de overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door POWDERBOX in verband daarmee gemaakte kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van Opdrachtgever.

8 Klachten / Garantie

8.1 Opdrachtgever is gehouden de door POWDERBOX onderhouden, gerepareerde en/of aangevulde zaken nadat deze aan hem zijn afgeleverd onverwijld grondig op deugdelijkheid en volledigheid te controleren.

8.2 Opdrachtgever dient POWDERBOX schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen van een onjuiste of onvolledige uitvoering van de Overeenkomst binnen acht (8) dagen na de datum waarop de zaken of diensten geleverd of verricht (hadden moeten) zijn, bij gebreke waarvan het geleverde of verrichte wordt geacht te zijn ontvangen in deugdelijke en onbeschadigde staat en conform hetgeen Opdrachtgever mocht verwachten. Met betrekking tot overige tekortkomingen dient Opdrachtgever binnen acht (8) dagen nadat Opdrachtgever met een tekortkoming bekend is geworden dan wel redelijkerwijs bekend had moeten zijn, POWDERBOX schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen. Indien Opdrachtgever een tekortkoming niet tijdig mededeelt, vervallen de rechten van Opdrachtgever die zij ter zake heeft.

8.3 Een klacht of melding als bedoeld in artikel 8.2 dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de tekortkoming waarop Opdrachtgever zich beroept. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

8.4 Voor alle door POWDERBOX geleverde zaken geldt een garantietermijn van zes (6) Maanden. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum zoals vermeld op de factuur. Zonder de originele factuur kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op dit artikel. Indien een zaak binnen de garantietermijn wordt gerepareerd, blijft de oorspronkelijke garantietermijn gelden met dien verstande dat voor een uitgevoerde reparatie een garantietermijn geld van twee (2) Maanden.

8.5 Opdrachtgever kan geen aanspraak op artikel 8.4 maken gedurende de periode dat Opdrachtgever niet geheel, dan wel niet tijdig aan een verplichting onder deze Overeenkomst voldoet.

8.6 Indien een klacht of melding als bedoeld in artikel 8.2 naar het oordeel van POWDERBOX gerechtvaardigd is, zal POWDERBOX naar haar keuze overgaan tot: (1) herstel en / of vervanging van de zaken respectievelijk de verrichte diensten, of (2) creditering van de vergoeding die Opdrachtgever voor de zaken heeft betaald onder terugname van de zaken.

8.7 Eventuele beschadigingen en kwaliteitsverlies van geleverde zaken worden geacht te zijn veroorzaakt door normale slijtage, vandalisme of onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever dat niet het geval is. Normale slijtage, vandalisme of onoordeelkundig gebruik door Opdrachtgever leidt niet tot enige aanspraak onder de garantie.

8.8 Herstel van door POWDERBOX geleverde zaken vindt uitsluitend plaats door of vanwege POWDERBOX. Enige aanspraak op artikel 8.4 vervalt indien blijkt dat een tekortkoming aan een zaak is ontstaan door installatie, demontage of herstel anders dan door of vanwege POWDERBOX en/of overigens geheel of ten dele het gevolg is van handelingen van of namens Opdrachtgever en/of geheel of ten dele veroorzaakt is door externe oorzaken zoals bliksem-, water-,brandschade en dergelijke. Indien een zaak aan derden is vervreemd kan tevens geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Enige (onderzoeks- en transport) kosten die POWDERBOX in dit verband maakt, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8.9 Indien een zaak wordt gerepareerd worden alle vervangen onderdelen eigendom van POWDERBOX

8.10 Indien een zaak buiten de garantietermijn als bedoeld in artikel 8.4 wordt gerepareerd is POWDERBOX gerechtigd de kosten in rekening te brengen tegen op dat moment geldende tarieven. Op een buiten de garantietermijn als bedoeld in artikel 8.4 uitgevoerde reparatie geld een garantietermijn van twee (2) Maanden.

8.11 Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit artikel dienen te worden ingesteld binnen zes (6) Maanden nadat Opdrachtgever POWDERBOX conform dit artikel van de klacht in kennis heeft gesteld.

9 Eigendomsrecht

9.1 Alle door POWDERBOX geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Opdrachtgever alle op grond van de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten aan POWDERBOX verschuldigde bedragen inclusief rente en onkosten volledig heeft voldaan. Indien Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel tekortschiet, is POWDERBOX gerechtigd naar eigen goeddunken en ongeacht waar deze zich bevinden, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken eigenmachtig, op kosten van Opdrachtgever, terug te nemen Opdrachtgever is gehouden hiertoe hier toe alle medewerking te verlenen.

9.2 Opdrachtgever is gehouden POWDERBOX onverwijld in kennis te stellen van een derde beslag op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

9.3 Opdrachtgever is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en / of in (ver-) bruikleen te geven en/of  uit handen te geven.

10 Intellectueel eigendom

10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde zaken en diensten berusten bij POWDERBOX of haar toeleveranciers. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POWDERBOX de zaken- voor zover dat gezien de aard van de zaken mogelijk is- geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te bootsen.

10.2 Opdrachtgever mag de van POWDERBOX afkomstige zaken slechts verhandelen onder het (beeld)merk, de handelsnaam en de specificaties waaronder de zaken aan hem zijn geleverd. Opdrachtgever is niet bevoegd de hoedanigheid van de door hem van POWDERBOX afgenomen zaken waaronder mede zijn begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.

10.3 De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiëring van enige intellectuele eigendomsrechten in het kader van de aan Opdrachtgever  geleverde zaken, dan wel aan Opdrachtgever verleende diensten en daarbij behorende documenten.

11 Geheimhouding

11.1 Opdrachtgever is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van POWDERBOX afkomstige informatie (waaronder ideeën, kennis, handelsgeheimen, gegevens, procedures, stoffen, monsters en dergelijke) die hem in het kader van (de uitvoering) De overeenkomst ter kennis komt en die door POWDERBOX is aangemerkt als vertrouwelijk dan wel waarvan Opdrachtgever het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden. Opdrachtgever beperkt de toegang tot dergelijke informatie tot de personen die deze voor (de uitvoering van) de Overeenkomst nodig hebben Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van POWDERBOX maakt Opdrachtgever dergelijke informatie niet bekend of openbaar aan enige persoon, firma, vennootschap of andere entiteit en zal Opdrachtgever dergelijke informatie of enig deel daarvan niet gebruiken anders dan voor (de uitvoering van) de Overeenkomst.

11.2 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 11.1 geldt niet voor informatie waarvan Opdrachtgever kan aantonen dat deze:

– voorafgaand aan openbaarmaking door POWDERBOX volledig in zijn bezit was zonder dat Opdrachtgever daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens POWDERBOX of een derde was gebonden; of op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of andere overheidsorgaan, door Opdrachtgever openbaar moet worden gemaakt. In dat geval zal Opdrachtgever POWDERBOX hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Opdrachtgever, in overleg met POWDERBOX, kan worden beperkt tot hetgeen wat strikt noodzakelijk is.

11.3 Opdrachtgever is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 11.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, Opdrachtgever staat er voor in dat deze werknemers/derden niet in strijd handelen met de uit dit artikel voortvloeiende geheimhoudingsplicht.

12 Aansprakelijkheid voor Schade / Vrijwaring

12.1 POWDERBOX is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van een (toerekenbaar) tekortschieten van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of de wet dan wel enig ander handelen (direct of indirect) verband houdende met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enig handelen dat als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek kan worden aangemerkt, tenzij de schade van Opdrachtgever direct verband houdt met enig opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het leidinggevende personeel van POWDERBOX

12.2 Indien en voor zover POWDERBOX aansprakelijk mocht blijken te zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal zes (6) maanden van de gefactureerde omzet voorafgaand aan het schadegeval of de gebeurtenis. Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis.

12.3 Opdrachtgever dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht (8) dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan per aangetekende brief bij POWDERBOX te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever jegens POWDERBOX na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart POWDERBOX tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die verband houden met de door POWDERBOX aan Opdrachtgever geleverde zaken alsmede voor Opdrachtgever verrichte diensten, behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van Opdrachtgever ligt.

12.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een adequate verzekering om de in artikel 12.4 bedoelde vrijwaringsverplichtingen jegens POWDERBOX volledig te kunnen nakomen Opdrachtgever zal POWDERBOX op eerste verzoek inzicht geven in zijn verzekeringspolissen.

13 Overmacht

13.1 In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zullen zijn, indien de overmachtstoestand naar redelijke verwachting langer dan drie (3) maanden zal duren of deze reeds drie (3) maanden duurt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van POWDERBOX wordt in ieder geval verstaan:

-Omstandigheden met betrekking tot personen, grondstoffen en/of materialen, waarvan POWDERBOX zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor POWDERBOX dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de Overeenkomst van POWDERBOX niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd;

– De omstandigheid dat POWDERBOX een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

– Stakingen, bedrijfsbezetting, in – en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen;

– Brand, waterschade, overstroming, extreme weersomstandigheden, besmettelijke ziekten;

– Oorlog(s)gevaar, oproer, molest;

– Onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en dergelijke.

14 Opschorting / Ontbinding

14.1 Partijen zijn bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat partijen gehouden zullen zijn tot enige schadevergoeding) in geval van:

– Een tekortkoming door een der partijen in de nakoming van (één van) hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden

-(een aanvraag tot) surséance van betaling, faillietverklaring of crediteurenaanbod van een der partijen.

– Onder curatelestelling of onderbewindstelling van een van der partijen.

– Verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van een van der partijen.

-Intrekking van vergunningen van een van der partijen die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn; of

-Beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van een van der partijen dan wel derdenbeslag.

14.2 Alle vorderingen die POWDERBOX in de hierboven in artikel 14.1 genoemde gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

14.3 Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient per aangetekende brief te worden gedaan en Opdrachtgever dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.

15 Toestemming

15.1 Een door POWDERBOX gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. POWDERBOX is gerechtigd om te allen tijde aan haar toestemmingsvoorwaarden te verbinden.

 16 Verval van Rechten

16.1 Behoudens voor zover deze Algemene Voorwaarden een kortere termijn voorschrijven, dient Opdrachtgever zijn rechten uit de Overeenkomst binnen één (1) jaar nadat deze zijn ontstaan geldend te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten van rechtswege komen te vervallen.

17 Uitbesteding/Overdracht

17.1 Het staat POWDERBOX vrij om onder eigen verantwoordelijkheid werkzaamheden uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst aan derden uit te besteden.

17.2 Opdrachtgever verleent POWDERBOX bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichten bij wege van contract overneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek en/of de uitvoering van de verplichtingen die voor POWDERBOX uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een)derde(n) over te dragen.

17.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POWDERBOX.

18 Ongeldigheid van één of meer bepalingen / conversie

18.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

18.2 Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.

19 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

19.1 Op de tussen POWDERBOX en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar POWDERBOX is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever is gevestigd.

19.3 De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan POWDERBOX. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft medegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

19.4 Indien de Opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze c.q. de staat waar de Opdrachtgever gevestigd is.

20 Onderhoudscontract

20.1 Opdrachtgever en POWDERBOX sluiten een afzonderlijke Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van periodiek onderhoud, reparatie, het verhelpen van storingen, waaronder begrepen gebreken, defecten e.d. en/of contractduur zoals vermeld in de Onderhoudsovereenkomst.

20.2 Opzegging door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk tegen de einddatum van de Onderhoudsovereenkomst. Opzegging dient per aangetekende brief plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes (6) maanden. De onderhoudsovereenkomst zal, behoudens tijdige opzegging, telkens stilzwijgend met één (1) jaar worden verlengd.

20.3 Indien schriftelijk overeengekomen ,zal POWDERBOX volgens het met Opdrachtgever in de Onderhoudsovereenkomst vastgelegde rouleerschema zorgdragen voor het onderhoud, verhelpen van storingen, aanvullen en/of reparatie van zaken die voorwerp zijn van de Onderhoudsovereenkomst.

20.4 Indien op verzoek van Opdrachtgever de dienstverlening door POWDERBOX wordt opgeschort, om welke reden dan ook, zal POWDERBOX de overeengekomen tarieven in rekening blijven brengen en blijft Opdrachtgever verplicht om de gefactureerde bedragen te voldoen. Onder overeengekomen tarieven wordt verstaan de in de Onderhoudsovereenkomst vastgelegde tegenprestatie voor ieder jaar dat aanvult en/of repareert waarbij een ingegane jaar als een volle wordt beschouwd.

20.5 Indien schriftelijk is overeengekomen dat POWDERBOX middelen en producten die in of in verband met een zaak gebruikt te worden, zal aanvullen, is POWDERBOX per de in het rouleerschema overeengekomen tijdsfrequentie enkel gehouden tot het aanvullen van de voorraad van de middelen en  producten die in of in verband met een zaak gebruikt dienen te worden tot de in de Onderhoudsovereenkomst overeengekomen maximale hoeveelheid.

20.6 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn bij de uitvoering van de onderhouds-, storing-, aanvul of reparatiewerkzaamheden te vervangen onderdelen niet in de Onderhoudsovereenkomst inbegrepen. Deze onderdelen zullen door de gebruiker op basis van de ten tijde van de werkzaamheden hiervoor geldende prijzen bij de wederpartij in rekening worden gebracht. Onderdelen van geleverde zaken die door vandalisme, onoordeelkundig gebruik, extreme weersomstandigheden, extreme omstandigheden binnen of buiten de locatie, zoals brand, waterschade, overstroming, temperatuur of vocht omstandigheden e.d. vervangen moeten worden vallen nooit onder de Onderhoudsovereenkomst.

20.7 POWDERBOX is gerechtigd zaken van Opdrachtgever die zij om welke reden dan ook onder zich heeft, onder zich te houden totdat Opdrachtgever POWDERBOX al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan haar verschuldigd is, heeft voldaan.

20.8 Opdrachtgever dient POWDERBOX schriftelijk op de hoogte te stellen van de geldende veiligheidseisen aangaande de geleverde zaken en eventuele wijzigingen daarvan.

20.9 Indien Opdrachtgever milieuonvriendelijke en/of gevaarlijke zaken ter onderhoud, reparatie, aanvullen of om enige andere reden wenst aan te bieden, dient hij POWDERBOX hiervan vooraf in kennis te stellen.

POWDERBOX behoudt zich het recht voor om deze zaken te weigeren. Bij acceptatie van deze zaken door POWDERBOX rusten alle risico`s in verband met het onder zich nemen en houden van deze zaken voor rekening van Opdrachtgever.

20.10 Opdrachtgever is gerechtigd het overeengekomen aantal te onderhouden, repareren of aanvullen zaken per artikelsoort en de in verband daarmee te verlenen diensten niet te minderen.

20.11 Indien Opdrachtgever het aantal te onderhouden, aanvullen of repareren zaken per artikelsoort wel verminderd als bedoeld in artikel 20.10 dan is POWDERBOX gerechtigd de door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie voor de dan nog te onderhouden, aanvullen of repareren zaken en de in verband daarmee te verlenen diensten te herzien. POWDERBOX is in dat geval tevens gerechtigd haar prijzen voor het resterende aantal te onderhouden, aanvullen of repareren zaken en de in verband daarmee te verlenen diensten aan te passen. POWDERBOX behoudt zich het recht voor om tot het einde van de Overeenkomst een bedrag van het aantal oorspronkelijke overeengekomen zaken per artikelsoort, dan wel het verhoogde aantal zaken als bedoeld in artikel 20.10, aan opdrachtgever in rekening te brengen.

20.12 POWDERBOX is tevens gerechtigd om de Onderhoudsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, indien Opdrachtgever een vermindering aanbrengt als bedoeld in artikel 20.11

20.13 Indien de Onderhoudsovereenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 20.11 dan verbeurt Opdrachtgever aan POWDERBOX een direct opeisbare boete voor elk jaar van de nog resterende contractduur. Deze boete is gelijk aan het door POWDERBOX aan Opdrachtgever gefactureerde jaarbedrag voor de onderhouds-, reparatie-, of aanvulwerkzaamheden exclusief BTW en eventuele kortingen, over het jaar voorafgaande aan de beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst. Indien de resterende contractduur korter is dan één (1) jaar, dan is de boete gelijk aan een evenredig deel van het gefactureerde jaarbedrag. Indien de Onderhoudsovereenkomst op het moment van beëindiging nog geen jaar heeft geduurd, dan is de boete gelijk aan het jaarbedrag dat op grond van de Onderhoudsovereenkomst in het eerste jaar van de contractduur door POWDERBOX aan Opdrachtgever gefactureerd zou zijn voor het onderhouds-, reparatie-,of aanvulwerkzaamheden als de onderhoudsovereenkomst niet zou zijn beëindigt. Het voorgaande laat onverlet het recht van POWDERBOX op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft, met dien verstande dat POWDERBOX gerechtigd is de werkelijk door POWDERBOX geleden schade in verband met de beëindiging van de Onderhoudsovereenkomst – waaronder de daadwerkelijke gederfde winst – van Opdrachtgever te vorderen.

20.14 Indien Opdrachtgever een vermindering als bedoeld in artikel 20.11 aanbrengt, is het bepaalde in artikel 20.13 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de boete bepaald wordt aan de hand van het gefactureerde jaarbedrag, een evenredig deel van het gefactureerde jaarbedrag, dan wel het jaarbedrag dat gefactureerd zou worden, voor elke zaak die door de vermindering door Opdrachtgever niet langer door POWDERBOX onderhouden, gerepareerd of aangevuld wordt.

20.15 Bij niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever van enige verschuldigde boete is Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd aan POWDERBOX over de verschuldigde boete. De verschuldigdheid van wettelijke rente ontstaat onmiddellijk op het moment dat de boete verschuldigd is, zonder dat Opdrachtgever in gebreke gesteld behoeft te worden door POWDERBOX voor betaling van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek.